Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa: 2. Wsparcie innowacji
Działanie: 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Tytuł projektu:
“SF 4.0.KOM – Inteligentna Super Fabryka”

Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Klastra Obróbki Metali – Krajowego Klastra Kluczowego i jego członków na rynkach międzynarodowych poprzez wdrażanie rozwiązań inteligentnej SF 4.0 – KOM, a w konsekwencji wzrostu sprzedaży eksportowej uczestników projektu poprzez wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych produktów i usług klastra przez dostarczenie wyspecjalizowanych usług proeksportowych.

Beneficjent:
Centrum Promocji Innowacyjności i Rozwoju- Koordynator Klastra

Członek Klastra bezpośrednio zaangażowany w projekcie:
„NAWARA-SERWIS” S.C. MARZENA I RAFAŁ NAWARA

Wartość projektu:
Wydatki ogółem: 9 958 175,58 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 9 958 175,58 PLN
Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 6 106 547,09 PLN
Wartość wnioskowana przez „NAWARA- SERWIS”: 136 210,67 PLN

 

W ramach realizacji działań projektowych członkowie klastra i uczestnicy projektu otrzymają m.in. wsparcie na:

 
  • organizację stoiska wystawowego na specjalistycznych targach przemysłowych i kooperacji;
 
  • dostęp do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej;
 
  • Usługi doradcze związane z umiędzynarodowieniem przedsiębiorcy związane z wprowadzeniem produktów przedsiębiorcy;
 
  • na wybrane rynki zagraniczne;
 
  • usługi związane z aktywizacją przedsiębiorcy na rynkach międzynarodowych;
 
  • udział w misjach handlowych, organizację pokazów produktowych, wyjazdów na targi oraz specjalistyczne konferencje;
 
  • szkolenia związane z umiędzynarodowieniem przedsiębiorcy;
 
  • szkolenia specjalistyczne w ramach Akademii klastra, usługi związane z umocnieniem współpracy wewnątrz klastra oraz zwiększeniem jego rozpoznawalności przez działania marketingowe.