Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Oś priorytetowa: 2. Wsparcie innowacji

Działanie: 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie: 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Tytuł projektu: „SF 4.0.KOM – Inteligentna Super Fabryka”

Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Klastra Obróbki Metali – Krajowego Klastra Kluczowego  i jego członków na rynkach międzynarodowych poprzez wdrażanie rozwiązań inteligentnej SF 4.0 – KOM, a w konsekwencji wzrostu sprzedaży eksportowej uczestników projektu poprzez wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych produktów i usług klastra przez dostarczenie wyspecjalizowanych usług proeksportowych.

Beneficjent:

Centrum Promocji Innowacyjności i Rozwoju- Koordynator Klastra

 

Członek Klastra bezpośrednio zaangażowany w projekcie:

 „NAWARA-SERWIS” S.C. MARZENA I RAFAŁ NAWARA

 

Wartość projektu:

Wydatki ogółem: 9 958 175,58 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 9 958 175,58 PLN

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 6 106 547,09 PLN

Wartość wnioskowana przez „NAWARA- SERWIS”: 136 210,67 PLN

W ramach realizacji działań projektowych członkowie  klastra i uczestnicy projektu otrzymają m.in. wsparcie na:

  • organizację stoiska wystawowego na specjalistycznych targach przemysłowych i kooperacji
  • dostęp do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej
  • Usługi doradcze związane z umiędzynarodowieniem przedsiębiorcy związane z wprowadzeniem produktów przedsiębiorcy
  • na wybrane rynki zagraniczne
  • usługi związane z aktywizacją przedsiębiorcy na rynkach międzynarodowych
  • udział w misjach handlowych, organizację pokazów produktowych, wyjazdów na targi oraz specjalistyczne konferencje
  • szkolenia związane z umiędzynarodowieniem przedsiębiorcy
  • szkolenia specjalistyczne w ramach Akademii klastra, usługi związane z umocnieniem  współpracy wewnątrz klastra oraz zwiększeniem jego rozpoznawalności przez działania marketingowe